Home
Buitenzonwering
Rolluiken
Terrasoverkapping
Garagedeuren
Parasols
Bedieningen
Kleuren
Binnenzonwering
Horren
AANBIEDINGEN
Doekinformatie
Nieuws
Referenties
Contactgegevens
Contactformulier
Algemene voorwaarden
Sitemap

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERANTIES EN DIENSTEN VAN NOORLOOS ZONWERING
 
Vastgesteld door Dhr. G.H. Noorloos, wonende te Burg. H. Houtkoperlaan 19, 4051 EW Ochten.
 
 
1.             Toepasselijkheid
 
1.1                De navolgende voorwaarden zijn in het bijzonder bestemd voor overeenkomsten en andere (rechts)-handelingen verband houdende met het vervaardigen, leveren, aanbrengen, opbergen, onderhouden en herstellen van zonweringprodukten, rolluiken, rol- en schuifhekken en andere artikelen die gangbaar zijn in de branche van rolluiken-, markiezen- en zonweringbedrijven. De partijen bij hiervoor bedoelde overeenkomsten worden hierna aangeduid met ‘Leverancier’ enerzijds en ‘Afnemer’ anderzijds.
 
1.2                Leverancier brengt offertes uit c.q. aanvaardt orders en meer in het algemeen sluit overeenkomsten, voor zover hij niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders doet blijken, uitsluitend op de voet van de navolgende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolg- of nadere overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.
 
2.             Totstandkoming c.q. wijzigingen overeenkomst
 
2.1                Indien in een offerte van Leverancier niet met zoveel woorden anders staat vermeld, geldt een offerte van de Leverancier steeds in die zin als vrijblijvende offerte dat ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte deze nog gedurende twaalf (12) volle en gewone werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding door de Leverancier kan worden herroepen. Een offerte van Leverancier kan slechts integraal en ongewijzigd worden aanvaard.
 
2.2               Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van Leverancier zijn voor Leverancier verbindend niet dan na toezending door hem aan Afnemer van een schriftelijke bevestiging.
 
2.3                Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden Leverancier niet dan na toezending door hem aan Afnemer van een schriftelijke bevestiging.
 
 
3.             Prijs 
 
3.1                Leverancier is bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs voordoende omstandigheden zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.
 
3.2                Blijken door of vanwege Afnemer verstrekte inlichtingen, waarop Leverancier bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuist of onvolledig dan kan Leverancier naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra kosten aan Afnemer in rekening brengen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.
 
4.             Betaling
 
4.1                Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de prijs in euro’s, op de wijze als door Leverancier wordt aangegeven en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum op de faktuur, die na uitvoering van de werkzaamheden of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst wordt toegezonden. Indien Leverancier niet op de het overeengekomen tijdstip kan presteren vanwege aan Afnemer toe te rekenen redenen, is Leverancier bevoegd op of na dat tijdstip toch een faktuur aan Afnemer te vertrekken, die deze faktuur conform het in de vorige zin bepaalde heeft te voldoen.
 
Indien daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding bestaat, is Afnemer gehouden ook na het sluiten van de overeenkomst een naar het oordeel van Leverancier passende zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is. Laat Afnemer ook na een aanmaning na passende zekerheid te stellen dan is Leverancier gerechtigd naar zijn keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden onder behoud van het recht op vergoeding van de gemaakte kosten en de te derven winst.
 
4.2                Voert Leverancier in opdracht van Afnemer een overeenkomst voor rekening van een ander uit, dan is en blijft Afnemer gehouden om de verschuldigde prijs te voldoen, indien en voor zover die ander zonder geldige reden nalaat de prijs te voldoen.
 
4.3                Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan Leverancier verschuldigd is, is slechts toegestaan, voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld dan wel uitdrukkelijk door Leverancier is erkend.
 
4.4                Alle kosten, die Leverancier ter handhaving van zijn rechten jegens Afnemer om aan deze toe te rekenen redenen moet maken gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste EURO 500,- of, indien hoger, vijf (5) procent van de bruto-prijs van de betreffende overeenkomst.
 
4.5                Zaken, die Afnemer aan Leverancier ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft Leverancier niet eerder aan Afnemer terug te geven dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan Leverancier verschuldigd is, heeft voldaan.
 
5.             Uitvoering overeenkomst
 
5.1                De termijn voor de uitvoering van de overeenkomst vangt daags na het tot stand komen van de overeenkomst aan met dien verstande dat, wanneer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs dient plaats te vinden of Afnemer gegevens, nodig om met de uitvoering te kunnen beginnen, dient te vertrekken, de termijn dan niet begint dan na ontvangst van de gehele betaling c.q. alle gegevens.
 
5.2                Overschrijding van de overeengekomen termijn voor uitvoering van de overeenkomst doet Leverancier pas in verzuim zijn wanneer hij ook na een redelijke termijn, die hem schriftelijk na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn wordt gesteld, nalaat om vanwege hem toe te rekenen omstandigheden geheel uitvoering aan de overeenkomst te geven. Ontbinding door Afnemer van de overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die Leverancier in verzuim doet geraken, is slechts toegestaan voor zover handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
 
5.3                 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.
 
5.4           In geval van levering van zaken gelden de zaken als geleverd bij aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering. Op Afnemer rust een afnameplicht.
 
6.             Voorbehoud van rechten; overgang van risico
 
6.1                De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op Afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Leverancier aan deze verschuldigd is, heeft voldaan. Leverancier is gemachtigd in geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement van Afnemer de geleverde zaken eigenmachtig terug te nemen.
 
6.2               Leverancier behoudt alle (intellectuele of industriële eigendoms)rechten met betrekking tot berekeningen, tekeningen, schetsen, stalen, monsters, modellen, ontwerpen en dergelijke, die hij ter beschikking van Afnemer stelt. Een en ander mag alleen gebruikt worden in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met Leverancier en dient op eerste verzoek van Leverancier aan hem te worden teruggegeven.
 
6.3                Schade aan of verlies van te leveren zaken, voorzover niet het gevolg van aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden, komt en blijft voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment van levering of vanaf het moment de Leverancier bereid is te leveren maar levering om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen geen doorgang kan vinden.
 
6.4                Schade aan of verlies van in bewerking of bewaring genomen zaken, voorzover niet het gevolg van onzorgvuldigheid aan de zijde van Leverancier, komt voor rekening en risico van Afnemer.
 
7.             Tekortkomingen
 
7.1          Leverancier zal de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren overeenkomstig de overeengekomen specificaties  en 
               overigens overeenkomstig wat in de branche algemeen gangbaar is. Kleine afwijkingen op het vlak van maten en
               kleuren, die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of nut van het geleverde, gelden niet als tekortkomingen. 
               Van een tekortschieten is evenmin sprake indien het aanbrengen van zaken als in artikel 1.1 genoemd nadelige
               gevolgen heeft voor de ondergrond waarop is gemonteerd; het al dan niet voldoende zijn van de draagkracht van de
               ondergrond is een omstandigheid die voor risico van Afnemer komt.
 
7.2           Afnemer is gehouden om binnen tien (10) werkdagen na uitvoering van de overeenkomst het geleverde nauwkeurig op eventuele tekortkomingen te onderzoeken en daarbij gebleken tekortkomingen schriftelijk aan Leverancier te melden. Laat Afnemer het een of het ander na dan vervallen zijn rechten terzake van tekortkomingen, die hij bij nauwkeurig onderzoek zou hebben kunnen ontdekken c.q. heeft ontdekt maar niet tijdig heeft gemeld.
 
7.3           Aan Leverancier toe te rekenen tekortkomingen, die overeenkomstig het in 7.2 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld, als ook aan Leverancier toe te rekenen tekortkomingen met betrekking tot buitenzonweringsprodukten, rolluiken of rol- en schuifhekken, waarvan Afnemer ontwijfelbaar aantoont dat hij deze niet bij nauwkeurig onderzoek binnen de in 7.2 genoemde termijn had kunnen ontdekken of melden, en die hij verder binnen zestig (60) maanden na uitvoering van de overeenkomst alsnog binnen tien (10) werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Leverancier meldt, zal Leverancier desverlangd kosteloos opheffen door, naar keuze van Leverancier, reparatie of vervanging. In geval van herstel buiten Nederland kunnen de daarmee verband houdende extra kosten in rekening worden gebracht.
 
                Aan Leverancier toe te rekenen tekortkomingen met betrekking tot zonweringsdoeken, waarvan Afnemer ontwijfelbaar aantoont dat hij deze niet bij nauwkeurig onderzoek binnen de in 7.2 genoemde termijn had kunnen ontdekken of melden, en die hij verder binnen vierentwintig (24) maanden na uitvoering van de overeenkomst alsnog binnen tien (10) werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Leverancier meldt, zal Leverancier desverlangd kosteloos opheffen door, naar keuze van Leverancier, reparatie of vervanging. In geval van herstel buiten Nederland kunnen de daarmee verband houdende extra kosten in rekening worden gebracht.
 
                Buiten het in de twee voorgaande alinea’s bepaalde bestaat er geen recht op kosteloos herstel. Voorts kan Afnemer op het hem toegekende recht op kosteloos herstel slechts een beroep doen, indien hij aantoont dat er geen sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik, ondeugdelijke behandeling of onvoldoende onderhoud.
 
7.4           Afnemer kan een overeenkomst wegens een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming ontbinden slechts voor zover Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe er niet in slaagt om de tekortkoming binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn ongedaan te maken en verdere instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.
 
8              Aansprakelijkheid voor schade
 
8.1          Alleen schade, waarvan Afnemer ontwijfelbaar aantoont dat zij het directe gevolg is van een Leverancier toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een contractuele verplichting of van een andere gebeurtenis of situatie waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijkheid is te houden, wordt vergoed, zij het binnen de grenzen van de navolgende bepalingen:
 
a.      Schade bestaande of voortvloeiende uit letsel of aantasting van de gezondheid of uit beschadiging, vernietiging of vermindering van       
andere zaken dan de geleverde wordt vergoed tot een bedrag van maximaal EURO 1.134.450,- (zegge: één miljoen éénhonderd en vierendertigduizend en vierhonderdvijftig euro’s) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen.
 
b.      Andere schade dan onder a. bedoeld en die niet bestaat uit gederfde winst, gederfd inkomen of kosten van stilstand van produktie,       
welke schadeposten in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking komen, wordt per overeenkomst vergoed tot een bedrag van maximaal 30 procent van de netto-prijs (overeengekomen bruto-prijs minus BTW en eventuele andere heffingen) van die overeenkomst of, in geval van een overeenkomst met deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt, maar nimmer tot een hoger bedrag dan EURO 4.537,- (zegge: vierduizend en vijfhonderd en zevenendertig euro’s).
               
c.      De onder a. en b. genoemde schade komt voor vergoeding in aanmerking, mits zij binnen twaalf (12) maanden na de beëindiging van de uitvoering van de (deel)overeenkomst is ontstaan en binnen  veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk aan Leverancier is gemeld.
 
8.2           De vordering tot vergoeding van voor vergoeding in aanmerking komende schade vervalt met zes (6) maanden na de ontdekking van de schade, toekomstige schade daaronder begrepen.
 
8.3           Indien Leverancier door een derde tot vergoeding van schade wordt aangesproken, die deze heeft geleden in verband met zaken of prestaties, die door Leverancier zijn verricht, is Afnemer gehouden Leverancier tegen die vorderingen te vrijwaren, althans voor zover Leverancier de schade, mede gelet op de onderhavige voorwaarden, in de verhouding tot Afnemer niet heeft te dragen.
 
9.             (On)toerekenbaarheid van tekortschieten
 
9.1          Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer, kan dat tekortschieten niet aan
               Leverancier worden toegerekend, indien het tekortschieten het gevolg is van een voor Leverancier ongewone of niet
               voorziene omstandigheid. Als een zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, mits niet door onzorgvuldigheid van
               Leverancier veroorzaakt: oorlog of een daarop gelijkende  situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie,
               uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorziening, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van
               personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transport-
               belemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-. productie- of leveringsverboden,
               niet of niet-tijdig presteren van door Leverancier bij de uitvoering betrokken derden, waaronder een toeleverancier.
 
9.2          Voor zover Leverancier de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen door een omstandigheid die hem
               niet kan worden toegerekend, worden de wederzijdse verplichtingen van het niet uit te voeren deel van de
               overeenkomst opgeschort. Als een tijdelijk niet (naar behoren) kunnen nakomen geldt een niet kunnen nakomen
               gedurende maximaal veertig (40) min of meer aaneengesloten kalenderdagen. Daarna kan ieder de overeenkomst
               met inachtneming het in 9.3 bepaalde ontbinden.
 
9.3          Indien de overeenkomst gedeeltelijk door Leverancier niet (naar behoren) kan worden uitgevoerd door een
               omstandigheid die Leverancier niet kan worden toegerekend, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden
               ontbonden.
 
10.           Diversen
 
10.1         Indien Afnemer een koper is, die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
                bedrijf, geldt ten aanzien van de artikelen 6.3, 7.3, 8 en 11.1 de wettelijke regeling.
Burg. H. Houtkoperlaan 19 - 4051 EW Ochten  |  T. 06 - 81 500 650 E. info@noorlooszonwering.info